Huvudmeny

A3 mot 60:40

Utlysning av forskningsmedel till pilotprojekt.

Syfte

Forskningen vid A3 har potential för nya intressanta samarbeten som kan belysa viktiga frågor inom ämnes- och samhällsutveckling och som kan leda till starka framtida forskningsprojekt. Samtidigt krävs det tid för att starta upp samarbeten och ofta är det en fördel att kunna visa på ett påbörjat samarbete i forskningsansökningar. Som ett led i att stärka akademins framtida forskning utlyses därför medel till pilotprojekt. Liksom i samarbetet mellan högskolorna i Borås och Skövde siktar pilotprojekten till att uppmuntra delvis nya person- och kompetenskonstellationer inom akademins forskning.

Genomförande

Pilotprojekten ska genomföras under perioden december 2015 – juni 2016 och ska slutredovisas den 30 juni 2016. Medel ges till projektgrupper om minst 2 personer. Gruppen ska uppvisa en ny konstellation där inte alla medlemmar tidigare har arbetat tillsammans kring forskning (t.ex. genom gemensamma forskningsprojekt eller publikationer). En spridning över ämnesområden och anställningsformer uppmuntras. I enlighet med målen i Verksamhetsplanen är det alltså positivt om även doktoranders och adjunkters kompetenser bidrar till projektet. Huvudsökande skall emellertid vara disputerad eller doktorand. Gruppen kan inkludera personer från andra akademier, men huvuddelen av medlen ska bekosta personal vid A3. Pilotprojektet ska vid projektets slut resultera i

 • Minst 1 inskickad artikel till en tidskrift som tillämpar peer review (eller motsvarande, beroende på vad som är mest prestigefullt inom ämnesområdet)
 • 1 påbörjad ansökan till extern forskningsfinansiär.

Beviljade pilotprojekt ska slutredovisas senast den 30 juni 2016 enligt föreskriven mall.

Beviljade projektgrupper ska under pilotprojektets gång ha genomfört ett möte med GIO för att undersöka finansieringsmöjligheter samt tidigt i projektperioden ha involverat biblioteket för hjälp med söksupport. Dessa möten beskrivs kortfattat i slutredovisningen.

Omfattning

c. 4 projekt om max. 215 000 SEK kommer att beviljas.

Tidsplan

Deadline ansökningar: 13 november 2015
Besked om tilldelning: v. 48
Projektstart: Uppstart under december 2015 (i någon form)
Slutredovisning av projekt: 30 juni 2015

Ansökan

Ansökan ska vara max 2000 ord exkl. CV och ska innehålla följande:

 • beskrivning av pilotprojektets problem och syfte, inkl. en kortfattad beskrivning av pilotprojektets potential och bidrag till det befintliga forskningsfältet
 • beskrivning av pilotprojektets genomförande
 • beskrivning av gruppens sammansättning och en motivering av hur olika kompetenser bidrar till pilotprojektet
 • tidsplan, inkl. plan för när gruppens olika medlemmar kan ägna tid åt pilotprojektet och en bedömning av rimligheten i att denna tid kommer att finnas tillgänglig
 • budget (OBS! mall för budget rekvireras från helena.francke@hb.se)
 • publiceringsplan
 • CV och publikationslistor för projektets medlemmar (max 3 sidor per person)

Ansökan skickas per e-post senast den 13 november till helena.francke@hb.se med kopia till Registrator (registrator@hb.se). Dnr FO2015/184 anges i brevet.

Bedömning

Det primära kriteriet för tilldelning av medel ska vara hög vetenskaplig kvalitet och innovativa idéer som tar tillvara gruppens olika kompetenser. Dessutom beaktas följande faktorer:

 • att pilotprojektet är avgränsat nog för att kunna genomföras under utsatt tid och samtidigt har potential att kunna leda till ett större forskningsprojekt
 • att projektgruppen ska kunna uppvisa att man utnyttjar kompetenser i nya konstellationer
 • att projektet spänner över fler än ett av akademins ämnesområden
 • det betraktas också som positivt att projektet tar tillvara kompetenser från flera olika personalgrupper vid akademin

Utifrån ovanstående kriterier bedöms inkomna ansökningar av en grupp om tre professorer inom akademins tre ämnesområden. Baserat på deras bedömning fattas beslut om medelstilldelning av Akademichef.

Frågor

Ställs till akademins forskningssamordnare Helena Francke.

Read the English version here