Huvudmeny

2017-01-25 14:00

Ny verksamhetsplan med skärpta mål


Under hösten har A3:s ledningsråd arbetat med en verksamhetsplan (VP) för perioden 2017–2019. VP:n är ett dokument som lyfter upp särskilda satsningar och prioriteringar som akademin planerar, och beskriver alltså inte den reguljära verksamheten.

VP:n bygger på de mål och visioner som akademin har, dels som akademi men också som en del av högskolan i stort. Målen bryts ner i olika aktiviteter, som sedan blir än mer konkreta och tydliga i sektionernas handlingsplaner.

– Hur vi arbetar med ett mål och en aktivitet kan ju vara olika beroende på vilken sektion vi arbetar på, då verksamheterna kan se lite olika ut. Därför ser vi den tydligaste konkretiseringen först i sektionernas handlingsplaner, berättar Cecilia Sönströd, vik. akademicontroller.

– Ett exempel kan vara hur vi arbetar med professions- och verksamhetsanknytning i utbildningarna. Inom lärarutbildningarna kanske man arbetar med det målet genom att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket inte är tillämpbart för sektionerna för B&I och IT.

Skärpta mål

I arbetet med att ta fram en ny VP har ledningsrådet gått igenom föregående års VP och värderat aktiviteterna i den. Är de avklarade, eller fortfarande aktuella? Behöver de omformuleras på något sätt? En hel del punkter har utvecklats från tidigare år – inte sällan som ett resultat från de diskussioner som fördes under Dialogdagen i augusti, berättar akademichef Ann-Sofie Axelsson:

– Under Dialogdagen talade vi mycket om vikten av framtida forskarutbildningsrättigheter inom pedagogik och IT. I den tidigare VP:n hade vi en formulering om att vi skulle utreda frågan om nya forskarutbildningsrättigheter, och efter att ha jobbat med det under året skärper vi nu formuleringen. I den nya planen skriver vi tydligt att vi ska ta fram och implementera handlingsplaner för forskarutbildning inom de båda områdena.

Arbetat hela hösten

Arbetet med den nya VP:n har pågått sedan juni, då akademins utökade ledningsråd – där både sektionschefer och samordnare sitter med – hade ett uppstartsmöte. Ett första utkast till plan lämnades in redan i september, och efter det har den behandlats i olika personalgrupper på sektionsnivå. Feedback på det ursprungliga dokumentet har också kommit från det utökade ledningsrådet och till viss del även från rektors ledningsråd.

Verksamhetsplanens innehåll

Planen är indelad i tre delar; ”Studentens lärande i centrum”, ”Kompletta akademiska miljöer” och ”Öka forskningsvolymen”. Indelningen kommer från de mål som satts upp i den högskoleövergripande VP:n.

– Till rubriken om ”Studentens lärande i centrum” kommer mål som att vi ska ha ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete vad gäller akademins utbildningar. Det kommer de närmsta åren innebära att vi lägger särskilt fokus på flexibelt lärande, forskningsanknytning, internationalisering, ämnesövergripande samarbeten och mycket annat som är relevant för utbildningarnas kvalitet, berättar Ann-Sofie Axelsson.

Hon berättar vidare att det under forskning sätts upp mål om att öka akademins forskningsvolym och förbättra forskningskvaliteten. Detta ska göras bland annat genom att intensifiera och stödja arbetet med forskningsansökningar, ta fram publiceringsstrategier, stärka våra forskningsmiljöer och arbeta för att göra dem inkluderande och synliga i verksamheten, samt att förbättra medarbetarnas möjligheter att bedriva forskningsverksamhet.

– Under rubriken om kompletta akademiska miljöer ingår till exempel satsningen på att utveckla förutsättningar för nya forskarutbildningsrättigheter, och att utveckla den forskarutbildning vi redan har. Här är kompetensförsörjning en av nyckelfrågorna. Både den löpande verksamheten och de satsningar vi vill göra kräver att vi behåller och utvecklar den kompetens vi har i dag – och att vi attraherar nya medarbetare, avslutar hon.

Text: Helen Rosenberg