Huvudmeny

2017-05-18 13:21

Rektor besökte akademin


Tisdagen den 9 maj besöktes Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3) av högskolans rektor Björn Brorström. Syftet med mötet var att akademin skulle presentera sin verksamhet för rektor, med nedslag i viktiga utvecklingsfrågor och -utmaningar som de olika sektionerna arbetar med.

På mötet närvarade, förutom rektor och hans stabschef Anders Stenström, akademichef, sektionschefer och av sektionscheferna utsedda representanter från respektive sektion. Varje sektion hade en halvtimme till sitt förfogande.

Frågor som diskuterades i korthet:

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning lyfte diskussioner kring hur akademin går vidare för att bygga och utveckla en komplett akademisk miljö inom pedagogiskt arbete, samt ett eventuellt behov av en pedagogisk policy för hela högskolan.

– Vi får veta att departementet skriker efter ytterligare ansträngningar för att fylla platserna på lärarutbildningen, men då är det viktigt att vi satsar på en utveckling av forskningen också. Annars kan vi inte driva utbildningarna ordentligt för de studenter som kommer. Det räcker inte med extra pengar till utbildningsplatser, utan det måste göras en satsning på hela fältet, säger sektionschef Lill Langelotz.

Sektionen för förskollärarutbildning berättade om förberedelser inför en kommande utvärdering från UKÄ, och gjorde också en del reflektioner kring den självvärdering som gjordes av lärarutbildningarna härom året. Diskussionen ledde även in på frågor som Skövdesamarbetet och problem att rekrytera personal.

Sektionen för lärarutbildning lyfte fram arbetslaget inom Svenska som andraspråk som ett positivt exempel på ett välfungerande arbetslag. Även i detta sammanhang fördes diskussionen in på rekrytering av personal.

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap berättade om en stark kompetens inom området Digital humaniora, samt lyfte en diskussion om området Informationsarkitektur inom forskning och utbildning.

Sektionen för informationsteknologi berättade om nuläget för sektionen, men också om mål, ambitioner och utmaningar för framtiden.

– Ett viktigt mål är att bygga upp en komplett akademisk miljö inom IT, och där är ett första steg det arbete som redan påbörjats med att ansöka om en företagsforskarskola i digital handel, berättade sektionschefen Patrik Hedberg.

Text och bild: Helen Rosenberg