Huvudmeny

Program Vetenskap för profession - akademigemensam eftermiddag

13:00-13:15
Inledning
Ann-Sofie Axelsson, akademichef. 

13:15-13:45
Hur kan forskning användas i utbildning och i profession? Exempel och reflektioner från Bibliotekarieutbildning och bibliotekarieprofession.

Föreläsare: Jenny Lindberg, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Relationen mellan forskning och profession, antingen till innehåll eller till arbetsform, är ett återkommande tema i den forskning Jenny Lindberg ägnar sig åt. För tillfället är hon engagerad i handfasta, professionsnära studier i nära dialog med biblioteksfältet. Hon håller dessutom på att skriva ett bokkapitel om utbildningens roll i formandet av en professionell identitet.

13:50-14:30
Akademisering eller professionalisering? Motiv och modeller för forskningsanknytning av professionsutbildningar

Föreläsare: Mikael Alexandersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, med inriktning mot forskning och undervisning om lärandets innehåll och lärande i olika lärmiljöer men också om lärarutbildning och lärares kompetensutveckling. Mikael Alexandersson har länga varit engagerad i frågor som handlar om forskningsanknytning i både Norge och Sverige. Tidigare har han suttit med i flera regeringsuppdrag - till exempel som ledamot i regeringens forskningspolitiska beredning, expert i utredning om högskoleutbildning för polisväsendet och ledamot i utredningen Högre utbildning 1993-2013. I dag har han fortsatt tunga uppdrag i både Norge och Sverige.

14:30-16:00
Fika, samtal och erfarenhetsutbyte