Huvudmeny

Ärende till akademins ledningsråd

Anmälan av ärenden till A3:s ledningsråd (LR) görs av ledamot i akademins LR. Anmälan av ärenden till sker via nedanstående formulär. För inkomna ärenden görs en bedömning där ledningsrådets syfte, angelägenhetsgrad, relation till andra ärenden och pågående processer mm ligger som grund för bedömningen. Ett inkommet ärende kan bedömas höra hemma i annat forum än LR och inte alls tas upp i LR. För att ett ärenden ska kunna beredas plats på tisdagens möte måste det vara inskickat senast onsdag veckan innan.

Den som anmäler ett ärende bär under mötet ansvar för att föredra ärendet. Det betyder att i rollen som föredragande presentera frågeställningen på lämpligt sätt, se till den på förhand anmälda tidsrymden för ärendet inte överskrids, att frågeställningen ges en bakgrund, endera enbart muntligen under mötet och/eller med hjälp av underlag inför mötet. Vidare ansvarar föredragande för att det finns ett förslag på hur ärendet/frågeställningen ska beredas vidare. Om ärendet är ett beslutsärende kan förslaget vara ett beslutsförslag, om det är ett informations-/eller diskussionsärende kan frågeställningen föreslås beredas vidare av någon eller några i LR, en samordnare eller någon annan. Underlag till anmält ärende skickas in i samband med anmälan (se nedan).

Här kan du läsa mer om beslutsgång för ledningsrådet på A3 (pdf)

Placering i beslutsprocess* 
*obligatoriska fält

Underlag för det anmälda ärendet ska skickas till A3LR@hb.se Ange tydligt vilket ärende underlaget hör till.