Huvudmeny

Kursplan

En viktig del av sektionernas kvalitetsarbete är att det finns fastställda utbildningsplaner och kursplaner inklusive litteraturlistor för alla kurser. Kursansvarig ansvarar för att kursplan är uppdaterad och fastställd av utbildningsutskottet innan kursstart.

Rutin och vägledning

Att skriva och uppdatera en kursplan

  • Sektionscheferna har delegerat till studierektorer att utse ansvarig för beredning av ärenden till utbildningsutskottet. 
  • Kursansvarig är i normalfallet ansvarig och handläggare för beredning av kursplaner, såväl fristående kurser som kursplaner för programkurser.
  • Beredningen av kursplaner sker inom kurslagen.
    Lärarutbildningarna har ingen beredningsgrupp. Därför utgår del II i bilaga Beredningsunderlag kursplan A3.
  • Kursansvarig ska förankra föreslagna förändringar med programansvarig.
  • Föredragande av ärendet i utbildningsutskottet är i första hand kursansvarig. Om kursansvarig har förhinder ska kurslaget utse någon i kurslaget som är föredragande i utbildningsutskottet.
  • Kursansvarig skickar förslag till ny kursplan och beredningsunderlag till kursplanesekreteraren, Charlotte Svensson.

Vid frågor rörande äldre kursplaner eller vid svårigheter att hitta kursplanen på webbplatsen, vänligen vänd dig till kursplanesekreteraren.

Återremittering

Kursplanesekreterare kontaktar kursansvarig, som efter gjorda förändringar återlämnar kursplanen för nytt beslut i utbildningsutskottet.

Efter beslut

Efter beslut i utbildningsutskottet ansvarar programansvarig för att målmatris uppdateras.

Litteraturlistor

Utforma referenserna enligt Harvardsystemet.

Referenslitteratur på bibliotek

Litteraturen som finns i litteraturlistorna finns som referenslitteratur på Högskolan i Borås bibliotek. När kursplaner och litteraturlistor revideras meddelar kursplanesekreteraren biblioteket att revideringar av litteraturlistan är gjord. Detta för att aktuell litteratur alltid ska finnas som referenslitteratur tillgängligt på biblioteket för studenterna.

Kursplanesekreterare

Charlotte Svensson

Till Utbildningsutskottets webbsida