Huvudmeny

Akademins styrdokument

Organisations- och beslutsordning

I högskolans organisations- och beslutsordningar regleras internt hur verksamheten styrs, vem eller snarare vilken funktion som beslutar vad. Här finns mer information om hur högskolan styrs.

Varje akademi har dessutom en egen organisations- och beslutsordning. 

Verksamhetsdokument

Varje år upprättar akademin en verksamhetsplan som beskriver målsättningarna för akademin under nästkommande år. Verksamhetsplanen utgår från högskolans mål, vision och fokusområde och är styrande för akademins verksamhet. Utifrån akademins verksamhetsplan har respektive sektion utarbetat en handlingsplan som konkretiserar hur dessa mål ska uppnås.

Akademin upprättar även övergripande handlingsplaner för specifika områden med konkretisering av åtgärder kopplade till bland annat lagkrav och särskilda prioriteringar.

2016

Akademiövergripande handlingsplaner

Handlingsplaner, sektioner

2015

Uppföljning handlingsplaner, sektioner

Beredningsrutiner

Utbildningsutskottet