Huvudmeny

Samordnaruppdrag

Enligt Rektors organisations- och beslutsordning (ROB), Dnr 072-14, 2 kap., 11 §, ska det inom akademin finnas samordnare för särskilda arbetsuppgifter såsom utbildning, forskning, internationalisering, hållbar utveckling, lika villkor, kvalitetsarbete och samverkan, innovation och nyttiggörande. På Akademin för textil, teknik och ekonomi föreslås dessa uppdrag organiseras på sätten som beskrivs nedan.

Maila din intresseanmälan (max en A4-sida) till akademicontroller Ulrika Poret senast 6 mars 2015. Frågor om arbetsuppgifternas innehåll besvaras av akademichef Mikael Löfström.

Utbildning

Tre samordnare, ett för varje område, textil, teknik och ekonomi. Rollen som samordnare kombineras företrädesvis med ett studierektorsuppdrag. De tre samordnarna har ett gemensamt ansvar att samordna den områdesöverskridande planeringen av utbildningsfrågor inom akademin samt representera akademin i utbildningsrådet (HB). Uppdragsbeskrivning

Forskning

Akademisamordnare för forskning samordnar samtliga sektioners forskningsverksamhet vid akademin. I arbetsuppgifterna ingår att vara sammankallande och sekreterare i akademins professorsråd. Vidare sitter samordnaren som representant i forskarrådet (HB). Uppdragsbeskrivning

Kvalitet

Den primära arbetsuppgiften är att samordna arbetet med att utveckla kvalitetssystemet på akademin och aktivt medverka i detsamma högskoleövergripande. Vidare sitter samordnaren som representant i kvalitetsrådet (HB). Uppdragsbeskrivning

Internationalisering - Tillsatt

Samordning av internationaliseringsfrågor främst kopplade till utbildning med fokus på internationell rekrytering och marknadsföring, utveckling samt uppföljning av akademiernas internationella utbytes- och samarbetsavtal. Uppdragsbeskrivning

Samverkan, innovation och nyttiggörande

Akademisamordnare för Samverkan, innovation och nyttiggörande samordnar samverkansfrågor och sitter som representant i innovationsrådet (HB). Här ingår att samordna uppdragsutbildning. Uppdragsbeskrivning

Hållbar utveckling och lika villkor

Den primära arbetsuppgiften är att samordna arbetet för hållbar utveckling/lika villkor och miljöledningssystemet vid akademin. Vidare sitter samordnaren som representant i arbetsgruppen för lika villkor. Uppdragsbeskrivning