Huvudmeny

Riktlinjer för IT-utrustning

Anskaffning och utbyte

Campusservice och IT samordnar inköp av IT-utrustning till akademier och enheter inom Högskolan i Borås. Vid beställning av IT-utrustning ska en rekvisitionsblankett för inköp av IT-utrustning fyllas i och skrivas under av sektionschef.

Varje inköp av IT-material ska föregås av en behovsdialog där aktuellt behov av IT-utrustning fastslås (exempelvis kan det handla om huruvida en stationär alternativ bärbar dator är aktuell). Campusservice och IT tillhandahåller ett urval av rekommenderade arbetsdatorer och annat som medarbetare kan välja mellan. Avvikelse från rekommenderat urval ska motiveras.

Medfinansiering genom externa medel kan motivera avvikelse från rekommenderat urval.

IT-utrustningen vid akademin byts ut när den går sönder eller när dess prestanda inte motsvarar användarens behov. Uttjänt IT-utrustning skrotas.

Sektionschef, alternativt Akademichef för belopp över gällande attesträtt, beslutar om anskaffning och utbyte. Medarbetares behovsdialog sker med sektionschef.

Mobiltelefon och Ipad

Mobiltelefon och Ipad kan tilldelas den som har behov i samband med uppdrag som sektionschef, studierektor eller utbildningsledare, eller annat uppdrag som kan motivera behov av en tjänstetelefon.

Skrivare

Högskolan i Borås tillhandahåller multifunktionsskrivare (skrivare/kopiator) tillgängliga i nätverket för personal. Skrivare i anslutning till kontorsplats kan tilldelas den som har ett uppdrag där känslig information hanteras som kan motivera behov av en skrivare.

Utköp för privat bruk

I enlighet med Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom ges medarbetare möjlighet att köpa den IT-utrustning som används i tjänsten om egendomen inte längre behövs för högskolans verksamhet eller blivit obrukbar.

Utrustningen säljes i befintligt skick och Högskolan i Borås ansvarar inte för eventuella fel eller brister på utrustningen.