Huvudmeny

Riktlinjer tjänsteresor

Tjänsteresor för lärarpersonal

 • Tjänsteresor utförs på uppdrag av Högskolan i Borås och ska ha ett klart definierat syfte och fylla ett för verksamheten väl motiverat behov. Tjänsteresans längd bör stå i rimligt förhållande till den förväntade nyttan med resan. Resan ska planeras på ett sådant sätt påverkan på ordinarie arbetsuppgifter minimeras.
 • Alla tjänsteresor ska vara godkända före resan av sektionschef genom attesterad reseorder. Reseordern används även i de fall då resan finansieras av extern arrangör. Reseorder ska registreras och konteras på aktivitet/projekt i högskolans löne- och personaladministrativa system (Primula) och godkännas av sektionschef innan bokning av resa kan ske.
 • För tjänsteresor inom externfinansierade projekt som omfattar både rese- och lönekostnader ska alla tjänsteresor vara godkända före resan av sektionschef genom attesterad reseorder. Reseorder ska registreras och konteras på aktivitet/projekt i högskolans löne- och personaladministrativa system (Primula) och godkännas av sektionschef innan bokning av resa kan ske.
 • För tjänsteresor inom externfinansierade projekt som omfattar enbart resekostnader ska alla tjänsteresor ska vara godkända före resan av sektionschef genom attesterad reseorder. Reseorder ska registreras och konteras på aktivitet/projekt i högskolans löne- och personaladministrativa system (Primula) och godkännas av sektionschef innan bokning av resa kan ske.
 • Vid kortare resor som t.ex Borås – Varberg eller Borås-Göteborg behövs ingen reseorder.
 • För resor till vetenskapliga eller konstnärliga konferenser krävs en forskningspresentation.
 • Det åligger resenären att se till att interna policyers och riktlinjer följs i samband med tjänsteresa.

Tjänsteresor för forskarstuderande

 • Tjänsteresor utförs på uppdrag av Högskolan i Borås och ska ha ett klart definierat syfte och fylla ett för forskarstudiernas fullföljande väl motiverat behov. Tjänsteresans längd bör stå i rimligt förhållande till den förväntade nyttan med resan.
 • Alla tjänsteresor för forskarstuderande ska ske i samråd med huvudhandledare och ska vara godkända före resan av sektionschef genom attesterad reseorder. Reseordern används även i de fall då resan finansieras av extern arrangör. Reseorder ska registreras och konteras på aktivitet/projekt i högskolans löne- och personaladministrativa system (Primula) och godkännas av sektionschef innan bokning av resa kan ske.
 • För resor till vetenskapliga eller konstnärliga konferenser krävs en forskningspresentation. Undantag kan medges för konferenser i närregionen.
 • Det åligger resenären att se till att interna policyers och riktlinjer följs i samband med tjänsteresa.

Studiebesök

 • Besöksresor för studenter till företag, myndigheter eller organisationer kan ske för det fall att det ingår som ett moment i aktuell kurs.
 • Besöksresor beviljas och beslutas av sektionschef.

Hänvisningar

Riktlinjer för tjänsteresor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi tar sin grund i Mötes- och resepolicy för Högskolan i Borås (dnr:11-11-91), Högskolan i Borås riktlinjer för tjänsteresor och möten (dnr: 09-11-101) samt Representationsregler vid Högskolan i Borås (dnr: 92-11-10) och har som syfte att, i enlighet med Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, främja en hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa samt att, i enlighet med Myndighetsförordningen (2007:515), tillse att verksamheten vid Högskolan i Borås bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.