Huvudmeny

Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård

Beredningsgruppens uppgift är att granska nya och reviderade kursplaner inom vårdområdet inför fastställande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård.

Beredningsgruppen sammanträder ca var 4:e vecka om det finns ärenden att behandla och bereder förslag till nästkommande Utbildningsutskottsmöte.  

  • Ärenden ska anmälas senast 10 dagar före sammanträdet till Irene Lammassaari genom att maila till UUvard@hb.se. Markera ändringar i reviderade kursplaner på något sätt (allt nytt markeras med gult och allt som ska strykas markeras med överstruket).
  • Planera inlämning av nya kursplaner och revideringar  - ärenden som kommer in för sent behandlas inte på närmaste möte utan flyttas till nästa! 
  • En kursplan ska alltid vara fastställd i god tid före kursstart. För nya kurser som ges fristående gäller särskilda tidsramar: ny kursplan för hösttermin ska vara fastställd före 15 mars, ny kursplan för vårtermin före 15 september (mindre ändringar kan göras senare).
  • Alla ändringar i kursplaner ska skickas till Beredningsgruppen - även reviderad litteratur.
  • Lathund till Standardtexter

Dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner (gemensamma för hela HB) 

Referenssystem för litteraturlistor

Mötestider

Beredningsgruppens medlemmar 

Thomas Eriksson Ordförande
Katarina KArlsson
Emelie Källquist
Elisabeth Lindberg
Kevin Rylander, studentrepresentant
Evelina Edvinsson Engström, studentrepresentant
Sebastian Åkerblom, studentrepresentant
Irene Lammassaari
, sekreterare