Huvudmeny

Lagar och föreskrifter i korthet

Socialförsäkringsbalken

Försäkringskassan skall se till att rehabiliteringsinsatser påbörjas så snart det av medicinska och andra skäl är möjligt. Huvudansvaret för att samordna rehabiliteringen ligger på Försäkringskassan. En samverkan skall då ske med den anställdes arbetsgivare och arbetstagarorganisation samt andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, arbetsmarknadsmyndigheterna samt andra myndigheter som kan vara berörda.

På begäran av Försäkringskassan skall arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren lämna de upplysningar som behövs för att den anställdes behov av rehabilitering snarast skall kunna klarläggas. Arbetsgivaren skall också svara för att vidta de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering.

Arbetsmiljölagen och föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen 3 Kap 2a§ skall arbetsgivaren se till att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för att fullgöra de uppgifter som enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken vilar på arbetsgivaren.

Allmänt gäller att arbetsgivaren skall anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med utgångspunkt för deras förutsättningar för arbetet. Det skall särskilt beaktas om den enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.

När arbetsgivarens egen kompetens inte räcker för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån.

I föreskriften "Arbetsanpassning och rehabilitering" (AFS 1994:1) står att arbetsgivaren skall ange mål med verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering. Det skall klargöras vem som gör vad när det gäller hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering skall bedrivas. Den som arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering skall ha de befogenheter och resurser samt de kunskaper och den kompetens som behövs för uppgifterna.

Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka och så tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har behov därav.
Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten skall organiseras så att den kan ske i samarbete med de enskilda arbetstagare som berörs av åtgärderna samt med deras företrädare i arbetsmiljöfrågor. Samarbete skall också ske med Försäkringskassan och andra berörda myndigheter.

Det skall finnas rutiner för hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering bedrivs. Arbetsgivaren skall årligen följa upp arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering och göra de ändringar som föranleds av uppföljningsresultatet.

Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

En arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Villkoret är att arbetstagaren har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete eller andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren kan erbjuda. Det skall också föreligga ett konkret anställningsavtal med en annan arbetsgivare.

Arbetsanpassning och rehabilitering vid drogmissbruk

Kravet på arbetsanpassning och rehabilitering gäller även om behovet har sin grund i missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall klargöra vilka interna rutiner och regler som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet.

Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Arbetsmiljölagen
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete (2008:565)