Huvudmeny

Tillbud

Med tillbud avses en plötslig händelse som hade kunnat leda till, men inte ledde till, personskada. Ett tillbud har ofta samma orsak som en arbetsolycka. Det är därför viktigt att tillbud uppmärksammas.

När ett tillbud inträffat ska medarbetaren beskriva händelseförloppet på en tillbudsblankett (finns i Blankettarkivet) som lämnas till närmaste chef samt skicka kopia på blanketten till HR.

Ett tillbud som inte lett till någon personskada ska inte anmälas till Försäkringskassan.

Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska arbetsgivaren omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöförordningen 2§ (extern länk)).

Exempel på tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket är:

  • Stick- eller skärskada med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos. 
  • Frakturer
  • Skada på inre organ
  • Svårare blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
  • Innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 % av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.
  • Svårare personskada är också förlust av kroppsdel och skador på sinnesorganen, samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till verket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.