Huvudmeny

Vanligast förekommande AFS på HB

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Nedan följer en sammanställning över de föreskrifter som på olika sätt berör högskolans verksamhet.

1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (pdf, extern länk)
2006:04 Användning av arbetsutrustning (pdf, extern länk)
2009:01 Arbetsplatsens utformning (pdf, extern länk)
1998:05 Arbete vid bildskärm (pdf)
1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering (pdf, extern länk)
2012:02 Belastningsergonomi (pdf, extern länk)
2005:16 Buller (pdf, extern länk)
1982:03 Ensamarbete (pdf, extern länk)
1999:07 Första hjälpen och krisstöd (pdf, extern länk)
2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker (pdf, extern länk)
2008:03 Maskiner (pdf, extern länk)
2012:03 Minderårigas arbetsmiljö (pdf, extern länk)
2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö (pdf, extern länk)
1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (pdf)
2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf, extern länk)
1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön (pdf, extern länk)
1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (pdf, extern länk)
2001:04 Gasflaskor (pdf, extern länk)
2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (pdf, extern länk)

Beroende på vilken verksamhet som mer specifikt bedrivs på respektive enhet kan ytterligare föreskrifter vara aktuella. Dessa finns på Arbetsmiljöverkets webbsida (extern länk).