Huvudmeny
Birgitta Påhlsson, Maria Wolmesjö, Agneta Kullén Engström och  Jenny Johannisson vid diplomeringen hösten 2016. Foto: Anna Sigge

Diplomering av kurser

Hållbar utveckling är något som blir allt viktigare i både privata och offentliga organisationer och i samhället i stort. Det handlar om att hantera motstridiga krav i en samhällskontext, lokalt och globalt, i nutid och i framtid.

HU-diplomerad kurs
Program innehållande kurser som diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling är numera märkta med vår symbol för HU-diplomerad kurs.

För att studenter ska kunna möta dagens samhällsutmaningar i sina framtida professioner och som samhällsmedborgare är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen.

Att en kurs blir diplomerad är en kvalitetsmarkering, vilket innebär att kursen bedömts uppfylla fastställda kvalitetskriterier som ska säkerställa att hållbar utveckling är tydligt integrerat i kursplaner och examinationsmoment. Övergripande innebär kriterierna att det ska framgå av kursens mål och innehåll att kursen har ett integrerat synsätt på hållbar utveckling och att målen examineras. Det ställs också krav på kritisk reflektion kring hållbar utveckling och dess koppling till utbildningsämnet.

Syftet är att högskolans studenter ska få kunskap om, och förmåga att reflektera och problematisera kring, hållbar utveckling i sina framtida professionsroller. Både som fenomen och inom sitt utbildningsämne.