Huvudmeny

Nomineringsprocess för diplomering av kurser

Nominering och diplomering av kurser där hållbar utveckling är integrerat i kursplaner och examinationsmoment.

 

Hållbarhetsrådet (numera Strategigruppen för hållbar högskola) har tagit fram kriterier för bedömning av integrationen av hållbar utveckling. En utsedd bedömargrupp tar ställning till vilka av de nominerade kurserna som enligt kursplanerna uppfyller kriterierna och därmed ska diplomeras. Bedömargruppen består av följande personer: prorektor Jenny Johannisson (ordförande), Ilona Sárvári Horváth (IH) och två vakanta (ännu ej tillsatta).

Nomineringsprocess för hösten 2016

  • Kurser som ingår i kursutbudet kan nomineras fram till och med den 15 september. Den 19 oktober diplomeras kurser som godkänts vid diplomeringsceremonin Days of Knowledge den 19 oktober.
  • Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilka kurser som ska nomineras.
  • Berörda kursplaner ska vara fastställda i utbildningsutskotten.
  • I nomineringen ska kurs, berörd utbildning och akademitillhörighet anges.
  • Kursplan, inklusive litteraturlista och examinationsuppgift/-er bifogas tillsammans med en kort kommentar om hur bedömningskriterierna för hållbar utveckling uppnås (se kriterier för bedömning av HU-integration i kurser). Examinationsuppgiften/-erna ska säkerställa att uppsatta mål gällande hållbar utveckling examineras, vilket bör framgå av nomineringsunderlaget. 
  • Nomineringsunderlaget skickas via e-post till Strategigruppen för hållbar högskola via samordnaren för hållbar utveckling, Birgitta Påhlsson, e-post: birgitta.pahlsson@hb.se

Nomineringsprocess för HU-diplomering av kurser (pdf)