Huvudmeny

Nomineringsprocess för diplomering av kurser

Nominering och diplomering av kurser där hållbar utveckling är integrerat i kursplaner och examinationsmoment.

 

Kriterier för bedömning av integrationen av hållbar utveckling i kurser har tagits fram av  Strategigruppen för hållbar högskola och fastställts av rektor. En bedömargrupp, föreslagen av strategigruppen och utsedd av rektor, tar ställning till vilka av de nominerade kurserna som, utifrån nomineringsunderlaget, uppfyller kriterierna och därmed föreslås för diplomering.

Bedömargruppen består under våren 2017 av följande personer: t f prorektor Jenny Johannisson,  (ordförande), Ilona Sárvári Horváth, docent och biträdande professor (A1), Mats Johansson, universitetsadjunkt  (A1), Lise-Lotte Johansson, universitetslektor (A2), Kristina Nässén, universitetslektor (A2)  och Anne-Sofie Mårtenson, universitetslektor (A3) samt Birgitta Påhlsson, HU-samordnare (sammankallande).

Inför höstens nomineringsprocess kommer en rutin för nominering och val av representanter till bedömargruppen att tas fram.

Nomineringsprocess för 2017

Kurser som ingår i kursutbudet kan nomineras två gånger per år, på våren respektive hösten.

  • Sista nomineringsdag på våren: 31 mars med diplomeringsceremoni den 11 maj.
  • Sista nomineringsdag på hösten: 15 september med diplomeringsceremoni i oktober.

Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilka kurser som ska nomineras. Nomineringar skickas till berörd akademis HU-samordnare för sammanställning och inrapportering till bedömargruppen. Det sammanställda nomineringsunderlaget skickas från respektive akademi till birgitta.pahlsson@hb.se senast den 5 april respektive 20 september.

I nomineringsunderlaget anges:

  • nominerad kurs (kursnamn, ladokkod och version),
  • berörd utbildning/-ar,
  • akademi- och sektionstillhörighet samt
  • namn på kursansvarig.  

Kursplan, inklusive litteraturlista och examinationsuppgift/-er (i den version som delges studenterna) ska bifogas tillsammans med en kort kommentar om hur bedömningskriterierna för hållbar utveckling uppnås (se kriterier för bedömning av HU-integration i kurser). Examinationsuppgift/-er ska säkerställa att uppsatta mål gällande hållbar utveckling examineras, vilket bör framgå av nomineringsunderlaget. Berörda kursplaner ska vara fastställda i utbildningsutskotten.

HU-samordnare på akademierna

Nomineringsprocess för HU-diplomering av kurser (PDF)