Huvudmeny

Nomineringsprocess för diplomering av kurser

Nominering och diplomering av kurser som integrerat hållbar utveckling i kursplaner och examinationsmoment

Inledning 

Kriterier för bedömning av integrationen av hållbar utveckling i kurser har tagits fram av  Strategigruppen för hållbar högskola och fastställts av rektor. En av strategigruppen  föreslagen, och av rektor utsedd, bedömargrupp tar ställning till vilka av de nominerade kurserna som utifrån nomineringsunderlag uppfyller kriterierna och därmed föreslås för diplomering.

Bedömargruppen består av följande personer: Ordförande Ilona Sárvári Horváth, biträdande pofessor (A1), Jenny Johannisson, vicerektor forskning och docent (A3),  Lise-Lotte Johansson, universitetslektor (A2), Anne-Sofie Mårtenson, universitetslektor (A3), Anders Persson, universitetslektor (A1) och  rektors samordnare för hållbar utveckling.

Nomineringsprocess

Kurser som ingår i kursutbudet kan nomineras två gånger per år; fram till 15 mars respektive 15 september varje år.

Akademierna ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilka kurser som ska nomineras. Nomineringar skickas till berörd akademis HU-samordnare senast den 15 mars respektive 15 september för sammanställning och inrapportering till bedömargruppen.

Nomineringsansökan

I nomineringsansökan anges nominerad kurs, berörd utbildning/-ar, akademi- och sektionstillhörighet samt namn på kursansvarig. I övrigt se bedömningsunderlag och bedömningskriterier som fastställts strategigruppen, med rektor som ordförande

HU-samordnare på akademierna

Nomineringsprocess för HU-diplomering av kurser 2018 (pdf)