Huvudmeny

Stipendieum för utvecklingsarbete

Kursansvarig eller arbetslag har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som kommer att delas ut vid höstens Days of Knowledge.

OBS! Datum för 2018 kommer under vintern.

Stipendierna (ett eller flera) ska möjliggöra ett genomförande av aktiviteter för ett fortsatt förbättringsarbete gällande integration av hållbar utveckling i kurser/utbildningen. Detta kan avse vidareutveckling av tidigare diplomerade kurser, inkl. pedagogiskt arbetssätt, eller utveckling av HU-integrationen i utbildningsprogrammen i övrigt. Önskvärt är att utvecklingsarbetet syftar till ett utökat inslag av samverkan och flervetenskaplighet, dvs. ett mer tvärdisciplinärt innehåll och arbetssätt i samverkan över ämnes- och akademigränser.

Genomförandeperiod är läsåret 2017-2018 och resultatet ska redovisas skriftligen och presenteras muntligen vid, eller i anslutning till, diplomeringshögtiden hösten 2018. Ansökan med motivering bedöms av Strategigruppen för hållbar högskola och ska skickas in till rektors samordnare för hållbar utveckling, Birgitta.Pahlsson@hb.se.

Ansökan ska innehålla följande:

  • namn på kursansvarig lärare/lärarlag, akademi- och sektionstillhörighet
  • berörd kurs och utbildning
  • vad kursansvarig lärare/arbetslag vill uppnå med projektet
  • på vilket sätt stipendiepengarna ska användas för att vidareutveckla berörd kurs, alternativt den utbildning där kursen ingår
  • vilka aktiviteter som planeras att genomföras under läsåret 2017-2018 och en tidplan för detta
  • hur projektet/arbetet ska dokumenteras och följas upp
  • en översiktlig budget (omfattning i timmar specificerat per lärare och övriga uppskattade kostnader)
  • att berörd studierektor/sektionsansvarig godkänt projektet