Huvudmeny
Bild på ett pumpafrö som växter till ett skott

Mål för hållbar utveckling

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling ska den samlade miljöpåverkan från högskolans verksamhet minska och hållbar utveckling ska integreras i verksamheten. Högskolan har följande övergripande mål:

Utbildning

Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida insikter och förhållningssätt i sina framtida professionsroller och i kontakten med andra samhällsaktörer

Forskning

Perspektivet hållbar utveckling ska i ökad omfattning beaktas i forskningen och på så sätt bidra till en kunskapsutveckling inom området. De prioriterade forskningsprogrammen ska samtliga innefatta hållbar utveckling.

Tjänsteresor

Högskolan i Borås ska minska utsläppen av fossilt koldioxid från resor i tjänsten.

Energianvändning

Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per m²

Socialt ansvarstagande

Den sociala dimensionen inom hållbar utveckling ska bli en naturlig del av hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås, såväl för organisationen som inom utbildning och forskning 

Högskolans övergripande och detaljerade miljömål löper på en tidsperiod om 3 år. Miljömålen för perioden 2017-2019 har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Aspekterna är dels direkta aspekter genom koldioxidutsläpp och indirekta aspekter genom påverkan på samhället.

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas mål med respektive aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättar sedan högskolans enheter egna handlingsplaner med aktiviteter anpassade för verksamheten.