Huvudmeny

Införande och tillämpning

För att högskolans miljöledningsarbete ska bli framgångsrikt ställs krav på ledningens engagemang och hela personalens delaktighet. Detta säkerställs genom informationsspridning internt och genom olika aktiviteter i organisationen.

Högskolans ledning ansvarar för att det finns tillräckliga resurser för ett effektivt miljöledningsarbete. Speciellt viktigt är att säkerställa kompetens inom områden som har, eller kan få, en negativ påverkan på miljön. Här arbetar högskolan med kontinuerlig kompetensutveckling.

Till införande och tillämpning räknas också den dokumentation som krävs för att beskriva miljöledningssystemet - riktlinjer, rutiner, planer och redovisande dokument - och hur dess delar samverkar. En tydlig dokumentation ger högskolans anställda det stöd som krävs för att tillämpa miljöledningssystemet i den dagliga verksamheten.