Huvudmeny

Uppföljning

Uppföljning av genomförda aktiviteter sker kontinuerligt. Detta görs för att se om de är tillräckliga för att nå uppsatta miljömål, eller om korrigerande och förebyggande åtgärder behöver sättas in.

Om något i verksamheten inte överensstämmer med policy, rutiner eller handlingsplaner blir det en så kallad avvikelse. Här är högskolan beroende av att personalen inrapporterar avvikelser och förslag på förbättringar. Personalen är en viktig länk för att informera ledningen om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i verksamheten.

Dessutom genomförs revisioner för att avgöra om miljöledningsarbetet verkligen överensstämmer med de planer, rutiner och övriga dokument som organisationen upprättat. På så sätt säkerställs även att lagkrav och krav i standarden efterlevs.