Huvudmeny

Stipendieum för utvecklingsarbete

Kursansvarig eller arbetslag har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som kommer att delas ut vid Days of Knowledge den 16/10 2017.

Stipendierna (ett eller flera) ska möjliggöra ett genomförande av aktiviteter för ett fortsatt förbättringsarbete gällande integration av hållbar utveckling i kurser/utbildningen. Detta kan avse vidareutveckling av tidigare diplomerade kurser, inkl. pedagogiskt arbetssätt, eller utveckling av HU-integrationen i utbildningsprogrammen i övrigt. Önskvärt är att utvecklingsarbetet syftar till ett utökat inslag av samverkan och flervetenskaplighet, dvs. ett mer tvärdisciplinärt innehåll och arbetssätt i samverkan över ämnes- och akademigränser.

Genomförandeperiod är läsåret 2017-2018 och resultatet ska redovisas skriftligen och presenteras muntligen vid, eller i anslutning till, diplomeringshögtiden i oktober 2018. Ansökan med motivering bedöms av Strategigruppen för hållbar högskola och ska skickas in till rektors samordnare för hållbar utveckling, Birgitta.Pahlsson@hb.se, senast 2017-09-15.

Ansökan ska innehålla följande:

- namn på kursansvarig lärare/lärarlag, akademi- och sektionstillhörighet
- berörd kurs och utbildning
- vad kursansvarig lärare/arbetslag vill uppnå med projektet
- på vilket sätt stipendiepengarna ska användas för att vidareutveckla berörd kurs, alternativt den utbildning där kursen ingår
- vilka aktiviteter som planeras att genomföras under läsåret 2016-2017 och en tidplan för detta
- hur projektet/arbetet ska dokumenteras och följas upp
- en översiktlig budget (omfattning i timmar specificerat per lärare och övriga uppskattade kostnader)            
- att berörd studierektor/sektionsansvarig godkänt projektet