Huvudmeny
Processen - kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystem för utbildning

All utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Borås ska hålla mycket hög kvalitet. Kvalitetssystemet för utbildning har en viktig funktion för att se till att rätt förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högskolans utbildningar finns.

Högskolans mål är att erbjuda kompletta akademiska miljöer där forskning och utbildning förutsätter och berikar varandra samt där samverkan med omvärlden och en prioritering av hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. Dessa miljöer kännetecknas av en välavvägd balans mellan kvalitetsaspekter såsom måluppfyllelse och forskningsanknytning i utbildning och effektiv resursanvändning i en verksamhet som sätter studentens lärande i centrum.

Syftet med ett kvalitetssystem för utbildning är att säkerställa att kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högskolans utbildningar sker på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Utgångspunkt tas i högskolelagen, högskoleförordningen samt de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring av utbildning, European Standards and Guidelines (ESG).

Kvalitetssystemets delar

Bilden av kvalitetssystemet för utbildning ger en överblick över hur Högskolan i Borås genom specifika aktiviteter säkerställer systematisk och dokumenterad kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av högskolans utbildningar. Aktiviteterna sätter studentens lärande i centrum och utgår från utbildningsprocessens olika faser: förutsättningar, genomförande och resultat.

  • I förutsättningar ingår en systematisk granskning och värdering av utbildningsutbudet samt högskolans resursfördelning till utbildningar samt till studentstöd. I förutsättningar ingår även högskolans processer för att säkerställa ändamålsenlig rekrytering samt kompetensutveckling av högskolans medarbetare, liksom säkerställandet av att rätt information om utbudet når studenter, anställda och allmänhet.
  • I genomförande ingår utöver rättssäkra processer för antagning och examen det som är kärnan i utbildningsverksamheten: studenternas lärprocesser och lärarnas bidrag till dessa genom undervisning, inklusive examination.
  • I resultat ingår den kontinuerliga uppföljning och analys som ska genomsyra alla utbildningar, och som tillsammans med kursutvärderingar, programutvärderingar och utbildningsutvärderingar ska ligga till grund för kontinuerlig utveckling av utbildningarna.