Huvudmeny

Studiemiljö

Högskolan har nolltolerans för trakasserier och sexuella trakasserier.Högskolan ska vara tillgänglig för alla studenter.

Fortlöpande åtgärder

Lika villkor behandlas i den högskolepedagogiska grundkursen
Lika villkor och likabehandling av studenter finns med i kursinnehållet på den grundläggande högskolepedagogiska kursen som är obligatorisk för alla nyanställda. Lika villkor berörs både som en aspekt av hållbar utveckling och i enlighet med diskrimineringslagens krav. Det ingår även ett moment kring normkritisk pedagogik i kursen. Kursen startar varje hösttermin.

Lika villkor ingår i introduktionskursen för nyanställd personal
Lika villkor är en del av informationen kring högskolans arbete med hållbar utveckling i introduktionsdagen. Kursen genomförs två gånger per år.

Normkritiskt förhållningssätt
Sektionen för pedagogisk utveckling erbjuder kontinuerligt kurs/workshops i normkritiskt förhållningssätt för alla medarbetare, men särskilt riktad till undervisande personal, under 2017. Kurserna kan anpassas efter kurslag eller sektioners önskemål

Lika villkor för chefer
Lika villkorsfrågor ingår i chefsutbildningen.

Studentombudsman
Högskolan erbjuder stöd till studenter och doktorander när det gäller studierelaterade frågor. Till studentombudsman kan studenter vända sig är de känner sig oacceptabelt bemötta av lärare eller andra studenter. Studentombudsman ger även stöd i samband med utredningar av disciplinärenden.

Studenthälsan
Alla studenter vid högskolan har tillgång till studenthälsovård. Studenthälsan erbjuder stöd i form av till exempel samtal eller olika typer av gruppverksamheter.

Särskilda åtgärder 2018

Skapa rutin för utrustning för studenter med hörselnedsättning
Ansvarig: samordnaren för studenter med funktionsnedsättning
Slutdatum: 2018-12-31

Se över och revidera rutiner vid kränkande behandling av studenter.
Rutinerna har reviderats under vårterminen 2018 och finns nu i ett samlat dokument
Rutiner vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljö genom kränkning. (pdf):


Ansvarig: Samordnaren för lika villkor
Slutdatum: 2018-06-30