Huvudmeny

Undervisningsformer och organisering av utbildning

Högskolan ska ge samma möjligheter till lärande för alla studenter genom inkluderande undervisning. Mångfald skall förstås, värdesättas och tillvaratas.

Formerna för undervisning och dess betydelse för inkludering är ett område där ett främjande arbete är mycket viktigt. Högskolan har ett väl utvecklat stöd för högskolepedagogiska insatser, där såväl längre kurser som kortare konsultation erbjuds all undervisande personal. Läs mer om högskolepedagogik.

Fortlöpande åtgärder:

Lika villkor behandlas i den högskolepedagogiska grundkursen
Lika villkor och likabehandling av studenter finns med i kursinnehållet på den grundläggande högskolepedagogiska kursen som är obligatorisk för alla nyanställda. Lika villkor berörs både som en aspekt av hållbar utveckling och i enlighet med diskrimineringslagens krav. Det ingår även ett moment kring normkritisk pedagogik i kursen. Kursen startar varje hösttermin.

Lika villkor ingår i introduktionskursen för nyanställd personal
Lika villkor är en del av informationen kring högskolans arbete med hållbar utveckling på introduktionen för alla nyanställda. Introduktionskursen genomförs två gånger per år.

Utbildningstillfälle i bemötandefrågor
Högskolan erbjuder minst ett utbildningstillfälle per år för personal i bemötandefrågor för förebyggande och förhindrande av trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder samt funktionshinder.

Särskilda åtgärder 2018

Textning av undervisningsfilmer
De undervisningsfilmer som ska användas av samtliga studenter ska vara textade.
Ansvarig: Kursansvarig
Slutdatum: 2018-12-31

Regler för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
Två utbildningstillfällen erbjuds all undervisande personal, ett under vårterminen och ett under höstterminen via sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF. 
Läs mer om kursen "Regler i all ära". 
Ansvarig: Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF.
Slutdatum: 2018-12-31

Normkritiskt förhållningssätt
Sektionen för pedagogisk utveckling erbjuder anpassade kurs/workshops i normkritiskt förhållningssätt för alla medarbetare, men särskilt riktad till undervisande personal, under 2018. Kurserna kan anpassas efter kurslag eller sektioners önskemål. Läs mer om normkritiskt förhållningssätt.
Ansvarig:  Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF.
Slutdatum: 2018-12-31

Jämställdhetsintegrering i praktiken
En kortkurs erbjuds all personal i jämställdhetsintegrering i praktiken med särskilt fokus på undervisning och studenter. Läs mer om jämställdhetsintegrering i praktiken..
Ansvarig:  Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF.
Slutdatum: 2018-12-31

Seminarieserie kring normer
En seminarieserie kring normer  kommer att erbjudas under hösten vid tre tillfällen.
Ansvarig:  Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF.
Slutdatum: 2018-12-31

 Lika villkor för chefer
Lika villkorsfrågor ska ingå i chefsutbildningen. Under vt 2018 genomfördes ett särskilt chefsforum där diskrimineringslagen, högskolans ansvar som arbetsgivare och  utbildningsanordnare samt handläggningsordningen vid misstänkt diskriminering eller trakasserier behandlades.
Ansvarig: HR
Slutdatum: 2018-12-31