Huvudmeny

E-post

Lagregler om offentlighet och sekretess gäller även vid hantering av e-post. En handling som sänds eller tas emot via e-post kan därför vara en allmän handling.

Vid Högskolan i Borås finns en myndighetsbrevlåda registrator@hb.se dit elektroniska handlingar kan skickas för diarieföring.

Högskolan är skyldig (enligt offentlighetsprincipen) att, efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla en allmän handling som finns i en personlig brevlåda åt den som begär det. En handling som kan bli föremål för sekretess skall skyddas och skall inte förekomma i e-postsystemet.

Det är varje anställds ansvar att se till att de allmänna handlingar som ska registreras i enlighet med 15 kap. 1 § sekretesslagen, är tillgängliga för registraturet. (Se Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås (Word-fil)