Postöppning - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Postöppning

Högskolan i Borås är en statlig myndighet. Som sådan måste alltid högskolan ha ordning på sina allmänna handlingar.

Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. En handling kan inkomma på flera olika sätt t ex vanlig post, e-post, fax eller telefon. Det är varje anställds ansvar att se till att de allmänna handlingar som ska registreras i enlighet med 15 kap. 1 § sekretesslagen, är tillgängliga för registraturet.

Se Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås (Word-fil).

Vaktmästeriet grovsorterar inkommen post genom att ta hand om reklam och paket. Post som är adresserad till högskolan (högskolan eller  enhet/avdelnings namn står före den anställdes) öppnas automatiskt av registraturet. Vad gäller personadresserad post inkommet i kuvert (enskild tjänstemans namn före högskolans) öppnas inte denna utan tjänstemannens medgivande. Denna post skickas – tillsammans med den öppnade posten - till den enskilde tjänstemannen vilken då ansvarar för att se till att de allmänna handlingar som ska registreras skickas till registraturet.

För att underlätta myndighetens uppgift avseende diarieföring är det lämpligt att man ger sitt godkännande till delegerad öppning av personadresserad post till registraturet. Medgivande av öppningsrätt av post sker genom lämnande av fullmakt. Vid lämnandet av fullmakt kommer personadresserade brev alltid att öppnas av registraturet.

Blankett för medgivande av öppning (pdf)