Huvudmeny

Skicka information för arkivering

Information kan antingen arkiveras i högskolans centrala arkivlokaler eller i e-arkivet

I informationshanteringsplanen framgår vilken information som ska arkiveras samt hur och när den ska arkiveras. Högskolan i Borås tillämpar central arkivering vilket innebär att all information som ska arkiveras ska leveras till arkiv och registratur. När informationen har arkiverats så innebär det att arkiv och registratur tar över i ansvaret för att bevara och vårda informationen samt hantera eventuella begäran om utlämnande av allmän handling.