Huvudmeny
Bild på en dator med ett hänglås på

Personuppgifter och personuppgiftslagen

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Lagen innebär i korthet att personuppgifter (t.ex. namn men även alla andra uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet) inte får behandlas hur som helst eller av vem som helst. PuL gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter. Begreppet "behandling" har en mycket vidsträckt betydelse, vilket innebär att i det närmaste all sorts hantering av personuppgifter kan komma att omfattas av PuL. Exempel på behandling är insamling, registrering, lagring, sammanställning, bearbetning eller samkörning.

PuL bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Vilka regler i PuL som gäller beror på hur personuppgifterna som behandlas är strukturerade. I det fall personuppgifterna ingår i eller avses ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter - s.k. strukturerat material - gäller alla bestämmelser i PuL. I det fall personuppgifterna inte ingår i eller inte avses ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter - s.k. ostrukturerat material - gäller endast ett fåtal regler i PuL.I det fall det gäller ostrukturerat material har man dock att tillse att behandlingen inte kränker den registrerades integritet.

Exempel på strukturerat material är när personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register som är konstruerat att påtagligt underlätta sökning eller sammanställning av personuppgifter. Exempel på ostrukturerat material är löpande text i dokument eller i e-post.

Anmäl behandling av personuppgifter

Högskolan är personuppgiftsansvarig och är därmed ansvarig för att reglerna i PuL följs. Alla anställda inom högskolan har att följa PuL i sitt arbete. Utöver detta har tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) angett att högskolor även är personuppgiftsansvariga när studenter behandlar personuppgifter inom ramen för sina studier. Det innebär att högskolan har ansvar för att se till att även studenter har kunskaper i dataskyddsfrågor och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning vid inlämning av olika arbeten.

I det fall man är osäker på om PuL är tillämplig ska kontakt tas med högskolans personuppgiftsombud.

Personuppgiftsombud

Åsa Dryselius
Mailadress: asa.dryselius@hb.se
Telefonnummer: 033-435 41 37
Rumsnummer: A703