Huvudmeny

Anmälan - PuL

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Anmälan behöver endast ske när personuppgifter behandlas i så kallat strukturerat material. Strukturerat material är till exempel traditionella dataregister, databaser och system för ärende- och dokumenthantering. Exempel på ostrukturerat material är löpande text i ordbehandlingsprogram och på Internet, ljud- och bildupptagningar och e-postbrev. Undantaget för ostrukturerat material omfattar också enkla strukturer som listor över anställda, om inte materialet ingår i eller ska infogas i en databas med en personuppgiftsanknuten struktur, till exempel ett ärendehanteringssystem.

Även om behandlingen sker i ostrukturerad form gäller PuL:s regler i och med att behandlingen inte får vara kränkande. Detta medför att i det fall register förs i t.ex. word eller excel ska för säkerhets skull detta ändå anmälas till personuppgiftsombudet för en kontroll av att uppgifterna hanteras i enlighet med PuL:s regler.

Nedan uppgifter kommer att behandlas i en databas som Verksamhetsstödet/Kommunikation samt högskolans personuppgiftsombud har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter om kontaktperson blir sökbar. Sökningar kommer att ske i databasen i samband med hantering av inkomna registerförfrågningar. Personuppgiftsombudet kommer även att använda uppgifterna för att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt enligt personuppgiftslagen.

För tydliggörande av hur formuläret ska fyllas i se Förklarande texter till formuläret

Typ av behandling

Kontaktperson (ansvarig för att vara behjälplig med att göra registerkontroller)
Behandling
Grund för behandlingen

Om samtycke inte inhämtas kommer den som ska registreras att informeras om behandlingen?

Har behandlingen prövats av en forskningsetisk kommitté?

Uppgifter
Personuppgifter som ska behandlas
Speciellt om känsliga personuppgifter
Det är, enligt PuL, som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får dock behandlas om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke eller om behandlingen anses nödvändig.
Med känsliga personuppgifter menas ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk övertygelse, medlem i fackförening, hälsa eller sexualliv
Behandlas känsliga uppgifter?

Om ”ja” – inhämtas uttryckligt samtycke från de som ska registreras innan behandling av känsliga personuppgifter påbörjas?

Om samtycke inte inhämtas innan behandling av känsliga personuppgifter påbörjas – ange skälet till behandlingen


Om samtycke inte inhämtas innan behandling av känsliga personuppgifter kommer den registrerade att informeras om den tänkta behandlingen?


Speciellt om behandling av personnummer/samlingsnummer
Personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke från den registrerade endast behandlas när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av säker identifiering eller av annat beaktansvärt skäl.
I det fall personnummer/samlingsnummer behandlas, ange skälet för dettaSpeciellt om lagöverträdelser
Behandlas uppgifter om lagöverträdelser?


Övriga upplysningar
Kommer personuppgifter att föras över till tredje land (dvs. land som ej är med i EU/EES)?

Bedöms uppgifterna behöva hanteras konfidentiellt och eventuellt sekretessbeläggas?