Huvudmeny

Personuppgiftsbiträde

Högskolan i Borås är ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av de som är anställda vid högskolan - s.k. personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med behandlingen av personuppgifterna och ansvarar därvid för att reglerna i personuppgiftslagen (PuL) tillämpas korrekt vid högskolan.

Personuppgiftsbiträde är den, som utan att vara anställd hos den personuppgiftsansvarige, behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Enligt 30 § PuL får ett personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige. Detta ska framgå av ett skriftligt avtal - s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. I avtalet ska det särskilt framgå att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner och att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de säkerhetsåtgärder som åligger den personuppgiftsansvarige enligt PuL.

Anställda vid högskolan anses inte vara personuppgiftsbiträden, utan har att följa högskolans instruktioner i enlighet med anställningsavtalet.

När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde ska denne förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.

Exempel på när personuppgiftsbiträdesavtal krävs kan t.ex. vara när extern support anlitas för system innehållande personuppgifter.

För mer information samt stöd i samband med upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal kontakta högskolans personuppgiftsombud Åsa Dryselius.