Huvudmeny

Bakgrund

Under 2013-2014 skedde ett utvecklingsarbete på Högskolan i Borås.Startskott för arbetet var att rektor Björn Brorström i början av 2013 presenterade ett förslag till ny organisation.

Här berättas mer ingående om bakgrunden till arbetet. 

Villkoren för högre utbildning har under en längre period varit gynnsamma. Takbeloppen har höjts och utbildningsverksamheten har vuxit. Rejäla tillskott av resurser till forskning har också tillförts i de senaste forskningspropositionerna. Även om det mesta är satsningar som inte avser eller gynnar Högskolan i Borås så innebär ändå forskningspropositionen ökade möjligheter.

Däremot är resursutvecklingen på utbildningssidan mer oklar och problematisk. Det har i de senaste budgetpropositionerna skett indragningar och omfördelningar som påverkat tilldelningen. Högskolan har klarat sig bra men en situation där antalet 20-åringar kommer att minska och vara färre år 2020 innebär en utmaning.  För att upprätthålla, och kanske till och med att öka, omfattningen på högskolans utbildningsverksamhet behövs hög kvalitet, ett attraktivt utbildningsutbud och många förstahandssökande.

Högskolans mål

Högskolan i Borås mål är att vara ett komplett och autonomt (självständigt) 60:40 lärosäte med studenten i centrum. Högskolan ska erbjuda utbildningar av hög kvalitet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningens kvalitet säkras genom pedagogisk skicklighet, forskningsanknytning och genom ett utvecklat samarbete med organisationer i vår omvärld och med andra lärosäten. Därigenom skapas förutsättningar att svara mot de krav och förväntningar som innefattas i högskolans devis Vetenskap för profession.

Långsiktig stabilitet och kvalitet i verksamheten kräver en balans mellan utbildning och forskning. En utveckling från dagens situation med 80 procent utbildning och 20 procent forskning till en relation mellan utbildning och forskning som är 60:40 är önskvärd och angelägen. Detta måste ske genom en ökning av extern forskningsfinansiering. En ökad andel forskning skapar större forskningsmiljöer och innebär möjligheter att forskningsanknyta utbildningen samtidigt som det främjar excellens i forskningen. Tillsammans ger det en grund för att vara en viktig del i ett tredje universitet i Västsverige.

Utveckla ett starkt varumärke

Hög utbildningskvalitet är grunden för nöjda studenter, nya studenter och för många förstahandssökande. Hög kvalitet i utbildning och forskning innebär ett starkt varumärke för lärosätet och för de enheter som svarar för den specifika utbildningen eller forskningsverksamheten. Utvecklingen av ett starkt varumärke och starka varumärken stöds också av hur verksamheten presenteras och profileras.

Ta nästa steg

Högskolan i Borås har utvecklats i en gynnsam riktning mot den målbild som beskrivs ovan. Målbilden har förtydligats över tid, parallellt med att medel för att nå bilden har identifierats och tillämpats. För att kunna ta nästa steg i högskolans utveckling bedömdes att det fordrades att den dåvarande organisationen prövades mot ett nytt alternativ som bättre kunde svara mot externa villkor och formulerade interna mål.

Följande bedömdes vara viktiga generella egenskaper för ett lärosäte i Högskolan i Borås situation:

 • Profilerad utbildning för att vara ett attraktivt lärosäte för studenter och blivande studenter
 • Profilerad forskning för attraktivitet hos avnämare och finansiärer
 • Optimering av verksamhetssamband
 • Kompletta akademiska miljöer
 • Miljöer som är minimalt sårbara och resurseffektiva
 • Omvärldsorienterad och strategisk ledning av lärosätet
 • Strategisk ledning och styrning av kärnverksamheten
 • Strategisk ledning och styrning av verksamhetsstödet
 • Ekonomi i balans
 • Kollegialt inflytande och kollegial struktur upprätthålls
 • Ett starkt varumärke

För att fortsatt kunna stå starkt som ett autonomt lärosäte bedömdes att det krävdes att högskolan behövde stå rustad för att kunna anpassa sig efter nya yttre förutsättningar samt kunna navigera mot egna uppställda mål. Medlen för att uppnå detta ansågs vara stärkt forskarutbildning, ökad extern finansiering av forskning samt ett starkt varumärke samt en organisatorisk struktur som främjar samarbete, minskar sårbarheten samt är resurseffektiv.