Huvudmeny

Dokument och beslut

På den här sidan kan du hitta de dokument och de beslut som rör projektets första fas.

När hände vad?

24 april 2013

Styrelsen vid Högskolan fattar inriktningsbeslut för högskolans utvecklingsarbete.

27 maj 2013

Rektor fattar beslut om att arbetet med att ta fram förslag på framtida organisation ska göras av en projektledning bestående av Lotta Dellve, Katarina Ek, Tomas Wahnström, Marianne Strömberg och Thomas Johansson.

3 juni-5 augusti

Informationsinsamling genom intervjuer av enskilda personer samt enkät som är öppen för alla anställda.

Enkät: öppnar vecka 24, stängs den 5 augusti. Enkäten skickas ut till alla anställda via e-post den 14 juni.

Juni

Rektor fattar beslut om projektledningens närmare uppdragsbeskrivning inkluderande aktivitetsplan, kommunikationsplan samt samverkansplan med skyddsombud och fackliga parter.

OBS! Aktivitetsplaner är levande dokument som kommer att ändras och uppdateras under arbetets gång. Här kan du ta del av aktivitetsplaner som de ser ut idag.

Projektgruppen samarbetar med Avdelningen för externa relationer för att all information ska nå ut till högskolans personal så smidigt som möjligt.

Juli

Semesterperiod

Augusti

Bearbetning av insamlad information.

Den 13 augusti fastställde rektor en detaljerad projektplan för projektledningen.

Under vecka 34 kommer referensgrupperna att få ta del av material och att de sedan ska lämna en skriftlig rapport senast den 30/8 till projektgruppen.

Den 20 augusti fastställde rektor reviderade versioner av Samverkansplan och Aktivitetsplan till Kommunikationsplanen.

September

Den 4 september förhandlas förslag till uppdragsbeskrivning för arbetet med implementeringen av ny organisation med de fackliga parterna.

I september planeras beslut tas om projektuppdrag gällande den faktiska implementeringen av ny organisation. Projektledare ska utses.

Den 5 september lämnas projektledningen slutrapport avseende fas 2a till rektor. I rapporten ger projektledningen sin syn på hur de anser att övergripande principer och struktur för organisation av kärnverksamhet och verksamhetsstöd bör se ut. Denna rapport ligger sedan till grund för det beslutsförslag som rektor sedan för fram till styrelsen för beslut den 16 oktober.

Den 11 september skickas  förhandlingsunderlag enligt 11 § MBL till de fackliga parterna gällande övergripande principer och struktur för organisation av kärnverksamhet och verksamhetsstöd ut till fackliga parter inför förhandlingen den 18 september.

Den 24 september beslutade rektor om att starta arbetet med förberedelse och samordning kring implementering av ny organisation.

Den 26 september ska styrelsehandling vara klar för utskick till styrelsens ledamöter inför mötet den 16 oktober.

Oktober

Den 14 oktober fastställde rektor en detaljerad projektplan för fas 2b för projektledningen.

Den 16 oktober tar styrelsen delbeslut gällande övergripande principer och struktur för organisation av kärnverksamhet och verksamhetsstöd.

Den 28 oktober beslutade rektor om att flytta tiden för överlämnande av projektplan för förberedelse och samordning kring implementering av ny organisation från 29 oktober till den 30 november.

Projektledningsgruppen har utifrån informationsinsamling på högskolan och genom att studera andra högskolors benämningar tagit fram förslag på benämningar på högskolans tre områdena. Remissen går till projektets referensgrupper som har till och med den 29 oktober på sig att komma med synpunkter.

  • Remiss benämningar

Benämningarna planeras tas upp till beslut i styrelsen för Högskolan den 17 december.

För att få in kloka synpunkter och konstruktiva förslag på organisering som underlättar både strategiskt och vardagsarbete använder sig projektledningsgruppen av så kallade triggers som skickas till referensgrupperna. Här nedan kan du ta del av dessa triggers:

Synpunkter på triggers ska vara projektledningsgruppen tillhanda senast 8 november.

November

Den 11 november skickas förhandlingsunderlag enligt 11 § MBL till de fackliga parterna gällande benämningar på områden/enhet (inte namn) för förhandling.

Den 18 november är det  förhandling enligt 11 § MBL med de fackliga parterna.

Den 22 november presenterar projektledningsgruppen sitt förslag på organisation. Förslaget går då på remiss i två veckor till remissinstanserna. Synpunkter ska vara inne senast 6 december.

Den 26 november ska styrelsehandling vara klar för utskick till ledamöter.

Den 16 december lämnar projektledningsgruppen sin slutrapport till rektor där de bland annat lämnar förslag på hur Högskolans kärnverksamhet (utbildning och forskning) och verksamhetsstöd ska organiseras i enheter närmast under rektor samt enheternas ledningsstruktur inkluderande uppdrag och beslutsbefogenheter samt  övergripande principer för handlingsplan för implementering av förslag till ny organisation.

December

16 december

Projektledningsgruppen lämnar över slutrapporten för fas 2b till rektor och beställargruppen.

17 december

Styrelsen fattar beslut om hur områden/enhet ska benämnas (ej namn).

Beslut om namn på respektive område/enhet kommer att tas under vintern/våren 2014.

Januari – juni 2014

Implementering av styrelsens beslut.

14 januari

Rektor presenterar sitt förslag på ny organisation för högskolan.