Huvudmeny

Forskarråd

Forskarrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Rektor har utsett akademichef Ann-Sofie Axelsson till ordförande i rådet.

Utöver rådets ordförande, ska även följande personer ingå i rådet:

  • Vicerektor, Jenny Johannisson
  • Samordnare för stöd till forskningsfinansiering, vakant

I rådet ska, utöver dessa befattningar, även ingå sex (6) professorer vilka utses av rektor efter förslag av nämnderna (3) och akademicheferna (3). 

Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.