Huvudmeny

Forskningsråd

Forskningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

I forskningsrådet ska förutom rektor ingå:

I rådet ska, utöver dessa befattningar, även ingå sex (6) professorer vilka utses av rektor efter förslag av nämnderna (3) och akademicheferna (3). 

Vicerektor för forskning Jenny Johannisson leder rådet. Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.