Huvudmeny

Utbildningsråd

Utbildningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Prorektor Jenny Johannisson leder rådet.

Utbildningsrådet ska, förutom prorektor, bestå av sex (6) ledamöter vilka utses av rektor efter förslag från akademicheferna. 

Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.