Huvudmeny

Anställningsutskott

Anställningsutskottet-FoU är direkt underställt Forsknings- och utbildningsnämnden och bereder rekrytering och befordran av lärare. Anställningsutskott-KFU är direkt underställt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning och bereder rekrytering och befordran av lärare inom det konstnärliga området.

Ordinarie ledamöter i utskottet består av ordförande, fem lärarrepresentanter varav minst en professor, två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån). HR är sekreterare.

Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska akademichef från rekryterande akademi samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Vid rekrytering av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentanterna har rösträtt.

Vid befordran till professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet.

Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov.

Utöver ordinarie ledamöter utser nämnderna en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Ledamöterna i Anställningsutskottet ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Utskottet tar ställning till följande, sakkunnigutlåtande, intervju – alternativt provföreläsning – av sökande på akademin, referenstagning, intervju av sökande i utskottet och fattar därefter beslut om rekommendation för anställning.

Anställningsutskottet-AU har möte en gång per månad. Se nedan utskottets planerade möten för året. Anställningsutskottet-KFU har möte vid behov. I samband med att ett ärende initieras inom det konstnärliga området ska möte planeras. 

Ledamöter 

 • Hanna Maurin Söderholm, ordförande
 • Rolf Solli, vice ordförande
 • Lillemor Adrianson
 • Staffan Svensson
 • Christina Nilsson
 • Anders Jonsson
 • Elin Ehrenberg, studentrepresentant
 • Lena Anttila, studentrepresentant 
 • Anne-Sofie Mårtensson, suppleant
 • Jonas Larsson, suppleant
 • HR-specialist, sekreterare

Mötestider 2017

Tid: kl 08:30- ca 16:00 i C 728.

 • 24 november
 • 15 december

Mötestider 2018

Tid: kl 08:30- ca 16:00 i C 728.

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 1 juni
 • 15 juni

Protokoll

Protokoll från Anställningsutskottet samt äldre protokoll från Tillsättningsutskottet och Beredningsutskottet finns att tillgå i högskolans arkiv. Kontakta HR.