Huvudmeny
Högskolan i Borås fasad

Systematiskt kvalitetsarbete

Kärnan i högskolans arbete med kvalitetssäkring ligger i hur högskolans chefer och medarbetare tillsammans arbetar med sina uppgifter för att skapa de bästa förutsättningarna för studenternas lärande, för forskning och för samverkan med det omringande samhället.

Detta är ett arbete som till största del sker inom och mellan lärargrupper, forskargrupper, sektioner och avdelningar samt där högskolans organisations- och beslutsordningar klargör ansvarsfördelningen. Högskolans policy för kvalitetsarbete (dnr 167-16) framhåller vikten av att allt kvalitetsarbete ska vara integrerat i verksamheten, transparent, enhetligt samt leda till att uppmärksammade brister skyndsamt kan avhjälpas.

En systematisk uppföljning och utveckling av verksamheterna sker genom arbete med verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och handlingsplaner. Kvalitetssamordnare vid högskolans tre akademier och enheten för verksamhetsstöd samordnar och stödjer kvalitetsarbetet. Controllers och samordnare för hållbar utveckling, lika villkor, samverkan och internationalisering inom Rektors stab samt vid akademier och Verksamhetsstöd stödjer ledningen i arbetet med verksamhetsplaner och handlingsplaner.

För att stödja och ytterligare klargöra det systematiska kvalitetssäkrande arbete avseende utbildningars inrättande, kontinuerliga utveckling och uppföljning lyfts fem styrdokument på övergripande nivå särskilt fram.

Kvalitetssäkring av utbildning

Högskoleövergripande styrdokument stödjer och klargör det systematiska arbetet avseende utbildningars inrättande, kontinuerliga utveckling och uppföljning. 

Aktiviteter

Förutsättningar för hög kvalitet i utbildningen vid högskolan skapas genom : 

  • Ledningens arbete för att implementera högskolans policy för kvalitetssäkring och högskolans mål i högskolans aktiviteter.
  • Utbildningsansvarigas planering av utbildningars och kursers innehåll och form och deras kontinuerliga utveckling på grund av uppföljning och kurs- och programutvärderingar.
  • Högskolans arbete med rättsäkra processer för antagning, progression och examen.
  • Högskolans processer för att säkerställa ändamålsenlig och rättssäker rekrytering samt kompetensutveckling av högskolans medarbetare.
  • Högskolans resursfördelning till utbildningar samt till studentstöd.
  • Högskolans arbete med att säkerställa att rätt information når studenter, anställda och allmänheten.

Dessutom granskas regelbundet kvaliteten i  utbildningar, från grundnivå upp till och med forskarutbildningsnivå.