Huvudmeny
Dekorativ bild för att illustrera innehållet på sidan

Verktygslåda

Värdegrundsdelegationens aktiviteter

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet som heter Värdegrundsdelegationen. Genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser verkar de för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Arbetsgruppens uppgift är att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. vardegrundsdelegationen.se

E-utbildning – likabehandling av studenter

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en webbutbildning i likabehandling av studenter E-utbildning studenters rätt i högskolan

Utbildningen är ett stöd för att utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för studenter i högskolan utifrån diskrimineringslagstiftningen. Frågor om bemötande, normkritiskt  arbete och pedagogik tas upp och materialet kan användas både i grupp och enskilt. Dessutom är utbildningen uppdelad i olika avsnitt som vänder sig till olika personalkategorier; Du som undervisar, Du som studerar, Du som servar studenter och Du som planerar för likabehandling.

Från härskartekniker till bekräftartekniker

Högskolan har tillgång till ett material, inspelade filmer och tillhörande diskussionsfrågor, vilket kan användas för att diskutera härskartekniker och för att främja bekräftartekniker. Materialet är framtaget av Chalmers.  

Materialet bygger på den teori kring Härskartekniker som Berit Ås, professor i socialpsykologi från Norge har utarbetat. Härskartekniker är olika sätt, tekniker, som används av någon för att utöva makt över någon annan, att sätt någon på plats eller att förtycka någon i syfte att hävda sig själv. Används av både män och kvinnor, medvetet och omedvetet. Härskartekniker används för att utöva makt.

Om du vill använda materialet kontakta Linda Borglund, samordnare för lika villkor. 

Till dig som vill veta mer

Det finns en hel del litteratur som kan fungera som en bra ingång till dig som vill lära dig mer om värdegrundsarbete. Dessutom finns ett antal tidskriftsartiklar från 2010-2014. Kontakta högskolans bibliotek för att få hjälp med artikelsökning.

Publikationer

vardegrundsdelegationen.se/publikationer/

Exempel på litteratur

  • Värdegrunden - finns den? 2. upplagan (2010)
  • Den värdefulla praktiken: yrkesetik i pedagogers vardag 2. upplagan (2008)
  • Etik i princip & praktik: en antologi om lärares yrkesetik (2004)