Huvudmeny

Arbetsskador och tillbud

Alla arbetsskador och tillbud som inträffar i arbetet, eller från och till arbetet, ska anmälas till arbetsgivaren.

Tillbudsrapporteringen är högskolans interna incidentrapporteringssystem och syftar till att arbetsgivaren kontinuerligt ska kunna förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Detsamma gäller arbetsskadeanmälningen. Anmälan om arbetsskadan går dock också till Försäkringskassan.

Blanketter för anmälan av arbetsskador och tillbud finns i Blankettarkivet.

Medarbetare vid högskolan omfattas av Personskadeförsäkringen hos AFA försäkring (extern länk). När en arbetsskada inträffat ska därför anmälan göras även dit.

Om en arbetsskada eller ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska detta omgående anmälas till Arbetsmiljöverket (extern länk).

Alla arbetsskade- och tillbudsanmälningar ska ges till närmaste chef och kopia skickas till HR.