Huvudmeny

Aspekter vid förändring

Arbetsmiljökraven ska beaktas på ett tidigt stadium. Det allmänna kravet är att arbetet ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö (AML 2 Kap 2§).

Redan vid planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder ska därför hänsyn tas till arbetsmiljösynpunkter. Hänsyn ska också tas till hur arbetstakt och arbetssätt inverkar på självständighet och ansvar i arbetet.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljöaspekterna ska ingå som en naturlig del i en förändringsprocess. Det gäller både vid organisatoriska förändringar, inköp och förändringar i den fysiska miljön. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett system för sig. Många verksamhetsbeslut berör arbetsförhållandena. När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Följderna för arbetsmiljön behöver därför bedömas och beaktas innan besluten fattas.

Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön exempelvis när man tar in anbud, tecknar avtal, projekterar, konstruerar och köper in varor och tjänster.