Huvudmeny

Vid inköp av utrustning

Vid inköp av all form av utrustning ska arbetsmiljöaspekter beaktas. Utrustningen ska vara så beskaffad att den i sig inte utgör en risk för ohälsa eller olycksfall.

EU:s olika direktiv för arbetstagarens hälsa och säkerhet gäller för tillverkare och importörer av maskiner och produkter. Sverige har i EES-avtalet förbundit sig att till svenska föreskrifter överföra EU:s olika direktiv. Viktigt är också att du som gör inköpet tar del av högskolans inköpspolicy.

De arbetsmiljöföreskrifter som är aktuella vid inköp av utrustning är:

AFS 2005:16 Buller (extern länk)
AFS 2008:03 Maskiner (extern länk) (som släpps ut på marknaden efter 29 december 2009)
AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar (extern länk) (som släppts ut på marknaden före 28 december 2009)
AFS 1998:01 Belastningsergonomi (extern länk)
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning (extern länk)
AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm (pdf)
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, presentation (extern länk)
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning (extern länk)

I föreskrifterna finns råd, anvisningar och arbetsmiljökrav som ska utgöra en vägledning om vad som bör beaktas i samband med inköp. Vid större inköp är det lämpligt att rådgöra med skyddsombud samt eventuellt företagshälsovård vid bedömning av arbetsmiljökraven.

För CE-märkta maskiner är det viktigt att dokumentera "Försäkran om överensstämmelse" som är tillverkarens eller importörens deklaration att den maskin som släpps ut på marknaden uppfyller alla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinen i fråga.

I Kemikalieinspektionens författningssamling (extern länk) finns bl a Begränsningslistan som är en förteckning över ämnen som är förbjudna eller vars användning är inskränkt. Vidare finns en PRIO-databas (extern länk) som är en förteckning som kräver särskild uppmärksamhet. Kemiska produkter ska ha ett varuinformationsblad som ska ge vägledning och information om en kemisk produkts hälso- och miljörisker i 16 punkter.

Miljöbalken SFS 1998:808 ställer krav på avfalls- och restprodukthantering av uttjänta maskiner och produkter.

Olika intresse- och branschorganisationer, har tagit fram dokument med inriktning mot kriterier för kvalitets- och miljömärkning som också kan användas som vägledning vid inköp.

  • TCO Utvecklings AB har skapat en kvalitets- och miljömärkning, TCO 99, som är ett ledande dokument för inköpare av datorutrustning.
  • Större tillverkare och leverantörer av kontorsmöbler har möbelfakta på sina produkter.
  • Miljövarudeklarationer på produkter blir allt vanligare där tillverkare deklarerar vad produkten innehåller, se Miljöstyrningsrådet (extern länk).
  • Det finns olika miljömärkningar som t ex Nordiska miljömärkningen, se Svanen (extern länk), Svenska naturskyddsföreningen (extern länk) och Europeiska miljömärkningen,  EU-blomman (extern länk)
  • Livscykelkostnad (extern länk), LCC, är en metod som tar sikte på en produkts kostnad under hela dess livstid d.v.s. man räknar fram kostnaderna för inköp - drift - avfalls/restprodukthantering.