Huvudmeny

Hot och våld

I enlighet med Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga risk för ohälsa och olycksfall. En del i detta är arbetet med att förebygga hot och våld.

Arbetsgivaren ska utreda om det finns risk för våld eller hot i verksamheten. Om så är fallet ska det finnas särskilda säkerhetsrutiner. Medarbetarna ska ha kännedom om rutinerna och ha utbildning hur de ska agera om våld- och hotsituationer uppstår. Vid arbete där det är risk för återkommande våld och hot om våld ska medarbetarna få särskilt stöd och handledning.

Arbetsplatser ska placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs. Medarbetarna ska ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en våld- eller hotsituation. Arbetsgivaren ska se till att:

  • det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten
  • det finns särskilda rutiner för vem som ska ta emot larm och åtgärder som ska vidtas när larm utlösts
  • övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet
  • larmutrustning underhålls och kontrolleras

För frågor kopplat till larm, kontakta Christina Lindqvist på Ekonomi.

Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot får den inte utföras som ensamarbete. Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas. En arbetsskadeanmälan ska upprättas. Allvarliga tillbud och våldshändelser ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för att ge snabb hjälp och stöd till arbetstagare som har utsatts för våld eller hot om våld.

Föreskriften om Hot och våld (pdf, extern länk)