Huvudmeny

Lagtexter och föreskrifter

På denna sida hittar du länkar till lagtexter och föreskrifter gällande arbetsmiljö.

Övergripande lagstiftning

Arbetsmiljölagen (extern länk)
Arbetsmiljöförordningen (extern länk)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Nedan följer en sammanställning över de föreskrifter som på olika sätt berör högskolans verksamhet.

1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (pdf, extern länk)
2006:04 Användning av arbetsutrustning (pdf, extern länk)
2009:01 Arbetsplatsens utformning (pdf, extern länk)
1998:05 Arbete vid bildskärm (pdf)
1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering (pdf, extern länk)
1998:01 Belastningsergonomi (pdf, extern länk)
2005:16 Buller (pdf, extern länk)
1982:03 Ensamarbete (pdf, extern länk)
1999:07 Första hjälpen och krisstöd (pdf, extern länk)
2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker (pdf, extern länk)
1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet (pdf, extern länk)
2008:03 Maskiner (pdf, extern länk)
2012:03 Minderårigas arbetsmiljö (pdf, extern länk)
1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (pdf)
2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf, extern länk)
1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön (pdf, extern länk)
1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (pdf, extern länk)
2001:04 Gasflaskor (pdf, extern länk)
2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (pdf, extern länk)

Beroende på vilken verksamhet som mer specifikt bedrivs på respektive enhet kan ytterligare föreskrifter vara aktuella. Dessa finns på Arbetsmiljöverkets webbsida (extern länk).