Huvudmeny

Kemiska arbetsmiljörisker

Inom Högskolan i Borås förekommer kemiska ämnen i:

  • Kemilaboratorierna
  • Tryckerier och i färglaboratorium
  • Laboratorium för utbildning i naturvetenskap
  • Metodrum

Vid akademierna ska riskbedömningar göras genom att lista kemikalierna/produkterna och med hjälp av leverantörers produktfakta/varuinformation göra riskanalys för varje produkt till exempel avseende brandfara, luftförorening, frätning etc. Produktlistorna med riskanalysen ska vara tillgängliga för alla som använder ämnena.

Med riskbedömningen som underlag ska arbetsgivaren fatta beslut om kommande produktval och val av arbetsmetod, arbetsutrustning och plats samt planera verksamheten i övrigt så att riskerna motverkas.

Risker som identifierats ska elimineras eller reduceras till en godtagbar nivå med tillämpning av följande principer:

  • Farliga kemiska ämnen byts ut mot ämnen som medför mindre risk för hälsa och säkerhet
  • Arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar väljs och utformas så att risken i hanteringen reduceras.
  • Skyddsåtgärder vidtas vid riskkällan så att ingen utsätts för de risker som är förknippade med hanteringen.
  • Personlig skyddsutrustning används.

Akademichefen utser en person inom ämnesområdet till att ansvara för att informationen om produktlistorna med riskbedömning ges till alla medarbetare, studenter och eventuella gästlärare som arbetar med ämnena.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter ska upprättas och göras kända!