Huvudmeny

Direkta och indirekta kostnader

Kostnadskalkyleringen i ett projekt ska bygga på principen om full kostnadstäckning. Det betyder att samtliga kostnader, både direkta och indirekta, ska tas med i kalkylen.

Direkta kostnader är sådana kostnader som kan hänföras till det specifika projektet. Exempel på direkta kostnader är lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg för projektdeltagare, lokaler, resor och material.

Indirekta kostnader är gemensamma kostnader för högskolan eller akademin/enheten. I normalfallet beräknas de indirekta kostnaderna med hjälp av påslagssatser. Påslag för högskolegemensamma och enhetsgemensamma kostnader görs på projektets direkta lönekostnader.