Huvudmeny

Efterkalkyl av projekt

I samband med projektavslut ska en ekonomisk efterkalkyl upprättas. I efterkalkylen jämförs projektbudgeten med det faktiska utfallet och större avvikelser ska kommenteras. Efterkalkylen utgör en bilaga till projektavslutsblanketten och ska även sparas i projektmappen i den gemensamma projektarean.

Efterkalkyl ska upprättas för samtliga ekonomiska projekt, d.v.s. projekt där den totala finansieringen (inklusive medfinansiering) överstiger 300 tkr.

Beslutet gäller retroaktivt fr. o. m. 1 januari 2009 vilket innebär att efterkalkyler ska finns för samtliga projekt som avslutas under 2009 och framåt.

Handläggare: Linda Sörensen
Beslutad av: Petter Schönborg, dåvarande ekonomichef
Fastställd: 2009-08-03

Mall för efterkalkyl (Excel-fil)