Huvudmeny

Medfinansiering

Förbrukning av medel i projekt med medfinansiering

I projekt som har medfinansiering från HB måste en fördelning av förbrukning av medel fastställas i samband med projektupplägg. Fördelningen ligger till grund för hur stor andel av projektets kostnader som ”tillhör” de olika finansieringskällorna. Detta påverkar om medel ska periodiseras eller utgöra myndighetskapital.

Fördelningen grundar sig på beslutade externa medel (exklusive medel som transfereras till annan projektpartner) och budgeterade interna medel som ej avser en särskild kostnad (medfinansiering) för hela projektperioden. Fördelningen kan förändras under projektets löptid om förutsättningarna förändras, t ex genom att det tillkommer finansiering som inte var känd vid projektstart. Om fördelningen förändras under projektperioden slår den nya fördelningen retroaktivt på projektet. (Observera att den retroaktiva fördelningen påverkar periodisering och kapital, inte föregående års pålägg etc.).

Externa medel periodiseras. Medfinansiering i form av anslag påverkar myndighetskapitalet.

Alla typer av medfinansiering ska bokföras på projektet i form av anslag. Företrädesvis ska projektets hela medfinansiering tillföras projektet vid projektstart, dvs. anslag motsvarande hela projekttidens medfinansiering bokförs på projektet redan vid start.

Interna medel som tillförs ett projekt för att täcka kostnader för administration på grund av icke-full kostnadstäckning betraktas som medfinansiering.

Uppgifter om fördelning av medel ska finnas på den ekonomiska projektbeskrivningen (uppläggningsblanketten) som löpande uppdateras när förändring sker.

Handläggare: Linda Sörensen
Beslutad av: Petter Schönborg - ekonomichef
Fastställd: 2008-05-29
Reviderad: 2009-01-08