Huvudmeny

Projektpärm

För varje akademi/enhet ska det finnas en projektpärm med information om samtliga pågående ekonomiska projekt och aktiviteter med kapital.

Projektpärmen består numera av ett antal mappar på högskolans gemensamma area: G. För varje projekt/aktivitet med kapital ska följande underlag finnas:

  • ifylld blankett för projektupplägg
  • ansökan
  • beviljande av bidrag/beslut/avtal (ursprungligt och ev. ändringar)
  • ev. beslut om undantag från full kostnadstäckning
  • ev. ekonomisk redovisning till finansiär, inklusive ev. revisorsintyg
  • för projekt där projekttiden har löpt ut ska det finnas en motivering till varför projektet ej är avslutat

I pärmen/mappen ska det även finnas ett inventeringsprotokoll.

Inventeringsprotokoll (inventeringsprotokollet är uppdaterat 2015-11-26)
Rutin för ifyllande av inventeringsprotokoll