Huvudmeny

Projektmappar på G

För varje projekt/Aktivitet med kapital ska det finnas en projektmapp på G med information om projektet enligt följande:

ifylld blankett för projektupplägg

ansökan

beviljande av bidrag/beslut/avtal (ursprungligt och ev. ändringar)

ev. ekonomisk redovisning till finansiär, inklusive ev. revisorsintyg

för projekt där projekttiden har löpt ut ska det finnas en motivering till varför projektet ej är avslutat

Det ska även finnas inventeringsprotokoll med information om samtliga projekt och aktiviteter med kapital.

Inventeringsprotokoll (inventeringsprotokollet är uppdaterat 2015-11-26)
Rutin för ifyllande av inventeringsprotokoll