Huvudmeny

Projektupplägg

Upplägg av nya projekt och aktiviteter med kapital i Agresso görs av Ekonomi.

OBS Fr o m 2007 ska medel från EU delas in i tre grupper:

  • Medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) som delar ut medel inom ramen för Sjunde ramprogrammets delprogram Ideas
  • Medel från Sjunde ramprogrammet och äldre ramprogram (ej medel från ERC, se ovan)
  • Övriga EU-medel

Ange på uppläggningsblanketten vilken typ av EU-medel som avses.

För externfinansierade projekt tillämpas principen om full kostnadstäckning. Det betyder att samtliga kostnader för projektet/aktiviteten inklusive projektets/aktivitetens andel av högskolans/enhetens gemensamma kostnader ska täckas av projektmedel.

Redan i samband med att ekonomisk projekt/aktivitet med kapital läggs upp är det viktigt att gå igenom hur redovisningen till finansiär ska gå till. En del finansiärer kräver väldigt omfattande redovisningar vid ett flertal tillfällen under projektets löptid. 

Blankett för upplägg (ekonomisk projektbeskrivning) (reviderad 2015-11-26)

Rutin för uppdatering av ekonomiska projektbeskrivningar